Water Passages™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Chronic urinary problems against a background of Dampness and Kidney deficiency.

Classical Antecedent (Modified)

Zhi Bo Di Huang Wan

Differences from Classical Antecedent

Stronger action in draining Damp Heat from urinary passages, tonify Qi, more balanced tonification of Kidneys (Yin and Yang).

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Yi Yi Ren Semen Coicis
Zhi Mu Radix Anemarrhenae
Huang Bai Cortex Phellodendri
Mu Dan Pi Cortex Moutan
Fu Ling Sclerotium Poriae albae
Ze Xie Rhizoma Alismatis
Che Qian Zi Semen Plantaginis
Qu Mai Herba Dianthi
Bian Xu Herba Polygoni avicularis
Bi Xie Rhizoma Dioscoreae hypoglaucae
Huang Qi Radix Astragali
Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata
Shan Yao Rhizoma Dioscoreae oppositae
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Shan Zhu Yu Fructus Corni
Bai Shao Radix Paeoniae alba
Ze Lan Herba Lycopi
Chai Hu Radix Bupleuri
Gan Cao Radix Glycyrrhizae