Warm the Palace™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Tonify and warm Kidney-Yang, nourish Blood, stop pain.

Classical Antecedent (Modified)

Dang Gui Jiang Zhong Tang

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Bai Shao Radix Paeoniae albae
Gui Zhi Ramulus Cinnamomi
Dang Shen Radix Codonopsis
He Shou Wu Radix Polygoni multiflori preparata
Du Zhong Cortex Eucommiae
Mu Xiang Radix Aucklandiae
Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis
Xu Duan Radix Dipsaci
Ba Ji Tian Radix Morindae officinalis
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata
Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae
Rou Gui Cortex Cinnamomi