Warm the Menses™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Expel Cold from the Uterus, invigorate Blood, nourish Blood, tonify Kidney-Yang.

Classical Antecedent (Modified)

Wen Jing Tang

Differences from Classical Antecedent

Tonify Kidney-Yang, invigorate Blood.

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis
Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Bai Shao Radix Paeoniae albae
Yi Mu Cao Herba Leonuri
Gui Zhi Ramulus Cinnamomi
Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii
Dang Shen Radix Codonopsis
Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata
Mu Dan Pi Cortex Moutan
Ban Xia Rhizoma Pinelliae preparatum
Wu Yao Radix Linderae
Du Zhong Cortex Eucommiae
Wu Zhu Yu Fructus Evodiae
Mai Men Dong Radix Ophiopogonis
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata
Rou Gui Cortex Cinnamomi