Warm the Mansion™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Tonify Kidney-Yang and expel Cold from the Uterus. Infertility.

Classical Antecedent (Modified)

Ai Fu Nuan Gong Wan

Differences from Classical Antecedent

Stronger action in tonifying Kidney-Yang.

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Tu Si Zi Semen Cuscutae
Xu Duan Radix Dipsaci
Ba Ji Tian Radix Morindae officinalis
Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Bai Shao Radix Paeoniae alba
Gui Zhi Ramulus Cinnamomi
Ai Ye Folium Artemisiae argyi
Wu Yao Radix Linderae
Mu Dan Pi Cortex Moutan
Rou Gui Cortex Cinnamomi
Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii
Wu Zhu Yu Fructus Evodiae