Unicorn Pearl™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Tonify and warm Kidney-Yang, nourish the Essence, strengthen the Governing, Directing and Penetrating vessels.

Classical Antecedent (Modified)

Yu Lin Zhu

Differences from Classical Antecedent

Balancing tonification of Yang with two Kidney-Yin tonics.

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Tu Si Zi Semen Cuscutae
Xu Duan Radix Dipsaci
Wu Wei Zi Fructus Schisandrae
Ren Shen Radix Ginseng
Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Ba Ji Tian Radix Morindae officinalis
Du Zhong Cortex Eucommiae
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae
Gou Qi Zi Fructus Lycii
Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata
Huang Jing Rhizoma polygonati sibirici
Fu Ling Sclerotium Poriae albae
Xiang Fu Rhizoma Cyperi
Yi Mu Cao Herba Leonuri
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata