Tonify Qi and Ease the Muscles™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Tonify Qi, tonify Yuan Qi, resolve Dampness. Tonify Zheng Qi in post-viral fatigue syndrome.

Classical Antecedent (Modified)

Bu Zhong Yi Qi Tang

Differences from Classical Antecedent

Stronger action in resolving Dampness from the muscles.

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Huang Qi Radix Astragali
Ren Shen Radix Ginseng
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae
Yi Yi Ren Semen Coicis
Fu Ling Sclerotium Poriae albae
Huo Xiang Herba Pogostemonis
Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae
Sha Ren Fructus Amomi villosi
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata
Sheng Ma Rhizoma Cimicifugae
Chai Hu Radix Bupleuri