Strengthen the Root™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Tonify Kidney-Yang.

Classical Antecedent (Modified)

You Gui Wan

Differences from Classical Antecedent

Tonify Qi and the Yuan Qi with Ren Shen.

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata
Shan Yao Rhizoma Dioscoreae oppositae
Gou Qi Zi Fructus Lycii
Ba Ji Tian Radix Morindae officinalis
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Du Zhong Cortex Eucommiae
Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Shan Zhu Yu Fructus Corni
Ren Shen Radix Ginseng
Zhi Mu Rhizoma Anemarrhenae
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata
Rou Gui Cortex Cinnamomi
Gui Zhi Ramulus Cinnamomi