Stir Field of Elixir™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Invigorate Blood in the Uterus.

Classical Antecedent (Modified)

Ge Xia Zhu Yu Tang

Differences from Classical Antecedent

Stronger action in invigorating Blood.

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii
Mu Dan Pi Cortex Moutan
Chi Shao (Yao) Radix Paeoniae rubrae
Hong Hua Flos Carthami
Bai Shao Radix Paeoniae albae
Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis
Wu Yao Radix Linderae
Tao Ren Semen Persicae
Xiang Fu Rhizoma Cyperi
Zhi Ke Fructus Aurantii
Pu Huang Pollen Typhae
Dan Shen Radix Salviae miltiorrhizae
Gan Cao Radix Glycyrrhizae