Soothe the Shen™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Tonify Qi and nourish Yin of Heart, Lungs, Spleen and Liver for depression and anxiety. Worry, sadness, grief.

Classical Antecedent (Modified)

Gan Mai Da Zao Tang and Bai He Zhi Mu Tang

Differences from Classical Antecedent

Stronger action in calming the Mind.

60 Tabs / 500mg

*Product contains gluten. Fu Xiao Mai (wheat)

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata
Fu Xiao Mai Fructus Tritici levis
Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae
Zhi Mu Rhizoma Anemarrhenae
Bai He Bulbus Lilii
Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Wu Wei Zi Fructus Schisandrae
He Huan Pi Cortex Albiziae
Yuan Zhi Radix Polygalae
Fo Shou Fructus Citri Sarcodactylis
Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae