Searching Soul™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Hun not coming and going enough, depression from Liver-Qi deficiency, Kidney-Yang deficiency and Liver-Qi stagnation.

Classical Antecedent (Modified)

Gui Pi Tang (Restoring the Spleen Decoction).

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Huang Qi Radix Astragali
Long Yan Rou Arillus Longan
Yuan Zhi Radix Polygalae
He Huan Pi Cortex Albiziae
Yu Jin Radix Curcumae
Xu Duan Radix Dipsaci
Ren Shen Radix Ginseng
He Shou Wu Radix Polygoni multiflori preparata
Chai Hu Radix Bupleuri
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata
Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae
Fu Xiao Mai Fructus Tritici levis
Du Zhong Cortex Eucommiae
Fo Shou Fructus Citri Sarcodactylis
Qing Pi Pericarpium Citri reticulatae viride