Restrain the Flow™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Tonify and raise Qi of Spleen and Kidneys to stop excessive menstrual bleeding.

Classical Antecedent (Modified)

Gu Ben Zhi Beng Tang and Yi Qi Gu Chong Tang

Differences from Classical Antecedent

Stronger action in stopping bleeding.

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Huang Qi Radix Astragali
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae
Xian He Cao Herba Agrimoniae
Ce Bai Ye Cacumen Biotae
Ren Shen Radix Ginseng
Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata
Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Xu Duan Radix Dipsaci
Jing Jie Herba Schizonepetae
Shan Zhu Yu Fructus Corni
San Qi Radix Notoginseng
Sheng Ma Rhizoma Cimicifugae
Gan Cao Radix Glycyrrhizae