Precious Sea™

£12.00

Supplement in a Nutshell

General Qi and Blood tonic in women.

Classical Antecedent (Modified)

Yi Mu Ba Zhen Tang

Differences from Classical Antecedent

Tonify the Kidneys.

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata
Bai Shao Radix Paeoniae albae
He Shou Wu Radix Polygoni multiflori preparata
Dang Shen Radix Codonopsis
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae
Huang Qi Radix Astragali
Ren Shen Radix Ginseng
Fu Ling Sclerotium Poriae albae
Gou Qi Zi Fructus Lycii
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Huang Jing Rhizoma polygonati sibirici
Bai Zi Ren Semen Biotae
Yi Mu Cao Herba Leonuri
Xiang Fu Rhizoma Cyperi
Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata