Planting Seeds™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Tonify and raise Spleen-Qi, tonify Kidney-Yang to prevent miscarriage (habitual miscarriage or threatened abortion).

Classical Antecedent (Modified)

Bu Shen Gu Chong Wan

Differences from Classical Antecedent

Tonify Speen-Qi.

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Tu Si Zi Semen Cuscutae
Gou Qi Zi Fructus Lycii
Xu Duan Radix Dipsaci
Du Zhong Cortex Eucommiae
Ba Ji Tian Radix Morindae officinalis
Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata
Bai Zhu  Rhizoma Atractylodis macrocephalae
Shan Yao Rhizoma Dioscoreae oppositae
Ren Shen Radix Ginseng
Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Huang Qin Radix Scutellariae
Sha Ren Fructus Amomi
Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae
Sheng Ma Rhizoma Cimicifugae