Nourish Yin & Restrain the Flow™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Tonify Qi and Yin to stop excessive menstrual bleeding.

Classical Antecedent (Modified)

Zuo Gui Wan, Er Zhi Wan and Liang Di Tang

Differences from Classical Antecedent

Stronger action in stopping bleeding.

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Xian He Cao Herba Agrimoniae
Ce Bai Ye Cacumen Biotae
Wu Wei Zi Fructus Schisandrae
Huang Jing Rhizoma polygonati sibirici
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens
Shan Yao Rhizoma Discoreae
Shan Zhu Yu Fructus Corni
Gou Qi Zi Fructus Lycii
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Bai Shao Radix Paeoniae albae
Fu Ling Sclerotium Poriae albae
Gu Ya Fructus Setariae germinatus