Nourish the Soul™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Restrain the coming and going of the Hun when there is Liver Blood and Liver-Yin deficiency.

Classical Antecedent (Modified)

Suan Zao Ren Tang

Differences from Classical Antecedent

Stronger action in nourishing Yin, stronger action in calming the Spirit, stronger action in promoting sleep.

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Bai Shao Radix Paeoniae albae
Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae
Yuan Zhi Radix Polygalae
Bai Zi Ren Semen Biotae
Fu Shen Sclerotium Poriae pararadicis
Zhi Mu Radix Anemarrhenae
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens
Ye Jiao Teng Caulis Polygoni multiflori
Mai Men Dong Radix Ophiopogonis
Gou Teng Ramulus Uncariae cum Uncis
Wu Wei Zi Fructus Schisandrae
Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii
Gan Cao Radix Glycyrrhizae