Nourish the Root®

£12.00

Supplement in a Nutshell

Nourish Kidney-Yin.

Classical Antecedent (Modified)

Zuo Gui Wan (Restoring the Left [Kidney] Pill).

Differences from Classical Antecedent

Stronger moistening action. Rootless coating (mildest Yin Xu).

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens
Gou Qi Zi Fructus Lycii
Shan Yao Rhizoma Dioscoreae oppositae
Huai Niu Xi Radix Achyranthis bidentatae
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Huang Jing Rhizoma Polygonati sibirici
Shan Zhu Yu Fructus Corni
Ze Xie Rhizoma Alismatis
Tian Men Dong Radix Asparagi
Di Gu Pi Cortex Lycii
Mai Men Dong Radix Ophiopogonis
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata