Nourish the Root & Clear Wind™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Chronic Bi Syndrome of the elderly with underlying Kidney-Yin deficiency.

Classical Antecedent (Modified)

N/A

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens
Bai Shao Radix Paeoniae alba
Mu Dan Pi Cortex Moutan
Wu Jia Pi Cortex Acanthopanacis
Sang Ji Sheng Herba Taxilli
Yu Zhu Rhizoma Polygonati odorati
Wei Ling Xian Radix Clematidis
Zhi Mu Rhizoma Anemarrhenae
Hai Feng Teng* Caulis Piperis kadsurae
Qin Jiao Radix Gentianae macrophyllae
Xi Xian Cao Herba Siegesbeckiae
Mu Gua Fructus Chaenomelis
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata

*In the EU and UK, Luo Shi Teng, Caulis Trachelospermi jasminoides, is used instead