Invigorate Blood & Stem the Flow™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Invigorate Blood and stop bleeding in gynaeocological problems.

Classical Antecedent (Modified)

Tao Hong Si Wu Tang

Differences from Classical Antecedent

Stronger action in stopping bleeding

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

San Qi Radix Notoginseng
Xian He Cao Herba Agrimoniae
Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Pu Huang Pollen Typhae
Qian Cao Gen Radix Rubiae
Bai Shao Radix Paeoniae albae
Dan Shen Radix Salviae miltiorrhizae
Xiang Fu Rhizoma Cyperi
Chi Shao (Yao) Radix Paeoniae rubrae
Hong Hua Flos Carthami
Mu Dan Pi Cortex Moutan
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens
Shan Zhu Yu Fructus Corni
Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii
Tao Ren Semen Persicae