Herbal Sentinel – Yang™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Tonify the Zheng Qi and strengthen the immune system in people with a constitutional Yang deficiency. Tonify Lungs, Spleen and Kidneys.

Classical Antecedent (Modified)

Yu Ping Feng San and Gui Zhi Tang

Differences from Classical Antecedent

Tonifies Kidney-Yang.

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Huang Qi Radix Astragali
Ren Shen Radix Ginseng
Ling Zhi Fructificatio Ganoderma lucidum
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae
Yu Zhu Rhizoma Polygonati Odorati
Bai Shao Radix Paeoniae albae
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Du Zhong Cortex Eucommiae
Fang Feng Radix Saposhnikoviae
Gui Zhi Ramulus Cinnamomi
Wu Wei Zi Fructus Schisandrae
Fu Ling Sclerotium Poriae albae
Ba Ji Tian Radix Morindae officinalis
Sheng Jiang Rhizoma Zingiberis recens
Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata
Huang Qin Radix Scutellariae