Heavenly Empress®

£12.00

Supplement in a Nutshell

Nourish Kidney- and Heart-Yin, clear Heart Empty Heat and calm the Shen in menopausal problems.

Classical Antecedent (Modified)

Tian Wang Bu Xin Dan

Differences from Classical Antecedent

Stronger action in clearing Empty Heat.

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Wu Wei Zi Fructus Schisandrae
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens
Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae
Huang Jing Rhizoma polygonati sibirici
Mai Men Dong Radix Ophiopogonis
Tian Men Dong Radix Asparagi
Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Bai Zi Ren Semen Biotae
Yuan Zhi Radix Polygalae
Gou Qi Zi Fructus Lycii
Fu Ling Sclerotium Poriae albae
Qin Jiao Radix Gentianae macrophyllae
Xuan Shen Radix Scrophulariae
Dan Shen Radix Salviae miltiorrhizae
Di Gu Pi Cortex Lycii
Mu Dan Pi Cortex Moutan
Jie Geng Radix Platycodi