Harmonizing the Moon™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Invigorate Blood, eliminate stasis and dissolve masses in gynaecological problems.

Classical Antecedent (Modified)

Gui Zhi Fu Ling Wan

Differences from Classical Antecedent

Stronger “breaking” Blood action, drain Dampness.

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis
Yi Yi Ren Semen Coicis
Chi Shao (Yao) Radix Paeoniae rubrae
Fu Ling Sclerotium Poriae albae
E Zhu Rhizoma Curcumae zedoariae
San Ling Rhizoma Sparganii
Ze Lan Herba Lycopi
Lu Lu Tong Fructus Liquidambaris
San Qi Radix Notoginseng
Gui Zhi Ramulus Cinnamoni
Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii
Huang Bai Cortex Phellodendri
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Qian Cao Gen Radix Rubiae
Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata
Mu Dan Pi Cortex Moutan