Growing Jade™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Nourish Kidney-Yin in gynaecological problems. Infertility.

Classical Antecedent (Modified)

Yang Jing Zhong Yu Tang

Differences from Classical Antecedent

Balance Yin-nourishing with mild tonification of Kidney-Yang.

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Huang Jing Rhizoma polygonati sibirici
Nu Zhen Zi Fructus Ligustri lucidi
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens
Gou Qi Zi Fructus Lycii
Tu Si Zi Semen Cusutae
Ba Ji Tian Radix Morindae officinalis
Dang Gui Radix Angelicae sinesis
Bai Shao Radix Paeoniae albae
Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata
Shan Yao Rhizoma Dioscoreae oppositae
Fu Ling Sclerotium Poriae albae
Shan Zhu Yu Fructus Corni
Han Lian Cao Herba Ecliptae
Yi Mu Cao Herba Leonuri