Female Treasure™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Menopausal problems from Liverand Kidney-Yin Xu and Liver-Yang rising.

Classical Antecedent (Modified)

Kun Bao Tang and Qi Ju Di Huang Wan

Differences from Classical Antecedent

Stronger action in clearing Empty Heat.

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Huang Jing Rhizoma polygonati sibirici
Ju Hua Flos Chrysanthemi
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens
Wu Wei Zi Fructus Schisandrae
Tian Men Dong Radix Asparagi
Gu Ya Fructus Setariae germinatus
Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae
Gou Qi Zi Fructus Lycii
Bai Shao Radix Paeoniae albae
Nu Zhen Zi Fructus Ligustri lucidi
Shan Yao Rhizoma Dioscoreae oppositae
Ze Xie Rhizoma Alismatis
Mu Dan Pi Cortex Moutan
Fu Ling Sclerotium Poriae albae
Shan Zhu Yu Fructus Corni
Qin Jiao Radix Gentianae macrophyllae
Di Gu Pi Cortex Lycii
Huang Qin Radix Scutellariae