Ease the Journey – Yin®

£12.00

Supplement in a Nutshell

Menopausal problems in women with Kidney-Yin deficiency.

Classical Antecedent (Modified)

Zuo Gui Wan

Differences from Classical Antecedent

Stronger action in clearing Empty Heat.

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Wu Wei Zi Fructus Schisandrae
Gou Qi Zi Fructus Lycii
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens
Huai Niu Xi Radix Achyranthis bidentatae
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Huang Jing Rhizoma polygonati sibirici
Mu Dan Pi Cortex Moutan
Shan Yao Rhizoma Dioscoreae oppositae
Shan Zhu Yu Fructus Corni
Tian Men Dong Radix Asparagi
Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae
Ba Ji Tian Radix Morindae officinalis
Ze Xie Rhizoma Alismatis
Qin Jiao Radix Gentianae macrophyllae
Di Gu Pi Cortex Lycii
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata