Ease the Journey – Yang®

£12.00

Supplement in a Nutshell

Menopausal problems in women suffering from Kidney-Yang deficiency (Pale tongue).

Classical Antecedent (Modified)

You Gui Wan

Differences from Classical Antecedent

Clear Empty Heat to address menopausal problems.

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Wu Wei Zi Fructus Schisandrae
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens
Shan Yao Rhizoma Dioscoreae oppositae
Gou Qi Zi Fructus Lycii
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Shan Zhu Yu Fructus Corni
Du Zhong Cortex Eucommiae
Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Ba Ji Tian Radix Morindae officinalis
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata
Zhi Mu Rhizoma Anemarrhenae
Qin Jiao Radix Gentianae macrophyllae
Rou Gui Cortex Cinnamomi
Di Gu Pi Cortex Lycii