Drain the Jade Valley™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Drain Damp Heat from the urinary and genital passages, chronic vaginal discharge.

Classical Antecedent (Modified)

Bi Xie Shen Shi Tang, Bi Xie Fen Qing Tang and Si Miao San

Differences from Classical Antecedent

Stronger draining Dampness action.

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Yi Yi Ren Semen Coicis
Bi Xie Rhizoma Dioscoreae hypoglaucae
Fu Ling Sclerotium Poriae albae
Ku Shen Radix Sophorae flavescentis
Huang Bai Cortex Phellodendri
She Chuang Zi Fructus Cnidii
Cang Zhu Rhizoma Atractylodis lanceae
Mu Dan Pi Cortex Moutan
Che Qian Zi Semen Plantaginis
Huang Qi Radix Astragali
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae
Shan Yao Rhizoma Dioscoreae oppositae
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Bai Zhi Radix Angelicae dahuricae
Shi Chang Pu Rhizoma Acori tatarinowii
Chuan Niu Xi Radix Cyathulae
Gan Cao Radix Glycyrrhizae