Drain Redness™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Clear Heat and drain Dampness.

Classical Antecedent (Modified)

Qing Re Tiao Xue Tang

Differences from Classical Antecedent

Stronger action in resolving Dampness.

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Mu Dan Pi Cortex Moutan
Yan Hu Suo Rhizoma Corydalis
Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Yi Mu Cao Herba Leonuri
Huang Bai Cortex Phellodendri
Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens
Bai Shao Radix Paeoniae albae
Chi Shao (Yao) Radix Paeoniae rubrae
Hong Hua Flos Carthami
Tao Ren Semen Persicae
Long Dan Cao Radix Gentianae scabrae
Che Qian Zi Semen Plantaginis