Drain Fire™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Drain Liver-Fire and Heart-Fire with bitter-cold herbs.

Classical Antecedent (Modified)

Long Dan Xie Gan Tang

Differences from Classical Antecedent

Drain Heart-Fire and calm the Mind (which the original supplement does not do), address headaches.

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Long Dan Cao Radix Gentianae scabrae
Gou Teng Ramulus Uncariae cum Uncis
Ju Hua Flos Chrysanthemi
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens
Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Huang Qin Radix Scutellariae
Lian Zi Xin Plumus Nelumbinis
Yuan Zhi Radix Polygalae
Ze Xie Rhizoma Alismatis
Zhi Zi (Shan) Fructus Gardeniae
Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae
Che Qian Zi Semen Plantaginis
Gan Cao Radix Glycyrrhizae
Chai Hu Radix Bupleuri