Clear the Palace™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Drain Damp Phlegm from the Uterus.

Classical Antecedent (Modified)

Dang Gui Jian Zhong Tang (Chinese Angelica Decoction to Fortify the Centre)

Differences from Classical Antecedent

Stronger action in resolving Dampness from the Uterus, invigorate Blood. Tonifies Kidney-Yang.

*Product contains gluten. Shen Qu (fermented flour)

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Yi Yi Ren Semen Coicis
Ban Xia Rhizoma Pinelliae preparatum
Cang Zhu Rhizoma Atractylodis lanceae
Fu Ling Sclerotium Poriae albae
Xiang Fu Rhizoma Cyperi
Shen Qu Massa Medicata Fermentata
Tu Si Zi Semen Cuscutae
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae
Lu Lu Tong Fructus Liquidambaris
Huang Bai Cortex Phellodendri
Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii
Ze Lan Herba Lycopi
Shi Chang Pu Rhizoma Acori tatarinowii
Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae
Chuan Niu Xi Radix Cyathulae
Gan Cao Radix Glycyrrhizae