Clear Empty Heat & Cool the Menses™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Cool Blood and clear Empty Heat to stop excessive menstrual bleeding.

Classical Antecedent (Modified)

Bao Yin Jian

Differences from Classical Antecedent

Stronger stopping-bleeding action.

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Wu Wei Zi Fructus Schisandrae
Sheng Di Huang Radix Rehmanniae recens
Xian He Cao Herba Agrimoniae
Han Lian Cao Herba Ecliptae
Di Yu Radix Sanguisorbae
Qian Cao Gen Radix Rubiae
Ou Jie Nodus Nelumbinis Rhizomatis
Gou Qi Zi Fructus Lycii
Bai Shao Radix Paeoniae albae
Ce Bai Ye Cacumen Biotae
Mu Dan Pi Cortex Moutan
Huang Jing Rhizoma polygonati sibirici
Huang Qin Radix Scutellariae
Huang Bai Cortex Phellodendri
Qing Hao Herba Artemisiae annuae
Zhi Mu Rhizoma Anemarrhenae
Shan Zhu Yu Fructus Corni
Shan Yao Rhizoma Dioscoreae oppositae
Xu Duan Radix Dipsaci
Gan Cao Radix Glycyrrhizae