Calm the Shen™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Calm the Mind and nourish the Heart when the patient is sad, depressed, anxious. Tonify Qi and Blood of Spleen, Liver and Heart. Ancillary action: stop uterine bleeding from Qi Xu.

Classical Antecedent (Modified)

Gui Pi Tang

Differences from Classical Antecedent

More pronounced calming the Mind action, opens the Mind’s orifices.

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Huang Qi Radix Astragali
Fu Shen Sclerotium Poriae pararadicis
Long Yan Rou Arillus Longan
Yuan Zhi Radix Polygalae
Bai Zi Ren Semen Biotae
He Huan Pi Cortex Albiziae
Ren Shen Radix Ginseng
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae
Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae
Suan Zao Ren Semen Ziziphi spinosae
Bai He Bulbus Lilii
Shi Chang Pu Rhizoma Acori tatarinowii
Mu Xiang Radix Aucklandiae
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata