Brighten the Eyes™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Eye problems and headaches deriving from Liver-Blood or LiverYin deficiency. Also dry hair from Liver-Blood or Liver-Yin deficiency.

Classical Antecedent (Modified)

N/A

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Bai Shao Radix Paeoniae albae
Gou Qi Zi Fructus Lycii
Shu Di Huang Radix Rehmanniae preparata
Tu Si Zi Semen Cuscutae
He Shou Wu Radix Polygoni multiflori preparata
Ju Hua Flos Chrysanthemi
Man Jing Zi Fructus Viticis
Mi Meng Hua Flos Buddleiae
Bai Ji Li Fructus Tribuli
Nu Zhen Zi Fructus Ligustri lucidi
Chuan Xiong Rhizoma Ligustici wallichii
Da Zao Fructus Ziziphi jujubae rubrae