Breaking Clouds™

£12.00

Supplement in a Nutshell

Depression from Qi deficiency.

Classical Antecedent (Modified)

Bu Zhong Yi Qi Tang

60 Tabs / 500mg

Shop Supplements »

Description

Ingredients

Huang Qi Radix Astragali
Ren Shen Radix Ginseng
Yuan Zhi Radix Polygalae
Bai Zhu Rhizoma Atractylodis macrocephalae
Dang Gui Radix Angelicae sinensis
Shi Chang Pu Rhizoma Acori tatarinowii
Bai He Bulbus Lilii
Du Zhong Cortex Eucommiae
Qing Pi Pericarpium Citri reticulatae viride
Chen Pi Pericarpium Citri reticulatae
Sheng Ma Rhizoma Cimicifugae
Chai Hu Radix Bupleuri
Wu Wei Zi Fructus Schisandrae
Zhi Gan Cao Radix Glycyrrhizae preparata